Veletiny.cz

Z historie

Ve druhé polovině 19. století dochází na Moravě k zakládání prvních dobrovolných hasičských sborů, které měly k dispozici hasičské nářadí a jejichž členově se podrobovali zvláštnímu výcviku. Hlavními nositeli myšlenek organizované požární ochrany se stali majitelé velkostatků. Již v roce 1801 dal pro uherskobrodské panství zhotovit jeho majitel kníže Dominik Ondřej Kounic požární stříkačku, která úspěšně zasahovala při požárech. V roce 1869 byl v Bílovicích hrabětem Logotthettim založen První dobrovolný hasičský sbor, který se tak stal prvním dobrovolným hasičským sborem na Moravě.Podnětem k hojnějšímu zakládání těchto sborů se stal požární zákon pro Moravu ze dne 28. dubna 1873, ve kterém bylo doporučeno zřízení dobrovolných hasičských sborů ve všech obcích čítajících více jak 100 domovních čísel. Podle tohoto zákona příslušel výkon požární policie obcím. Tak byly založeny dobrovolné hasičské sbory v roce:

1873 v Uh. Hradišti
1874 v Kunovicích
1877 v Uh. Brodě
1882 v Bojkovicích
1894 ve Vlčnově
1895 v sousedních Hradčovicích

V té době nejpočetnější složku obyvatelstva tvořilo střední a drobné rolnictvo. Společná ochrana majetku byla vítanou pomocí, jak se zabezpečit proti častým katastrofám. Přes mnohé finanční oběti však materiální budování sborů nebylo vždy úspěšné a záleželo především na získání bohatého mecenáše. Myšlenka hasičstva se dále rozvíjela. V roce 1883 došlo ve Slavkově u Brna k ustavení Českého ústředí jednoty moravskoslezských dobrovolných sborů hasičských. Ústředním listem moravského hasičstva byl časopis Ochrana hasičská vydávaný v Brně od roku 1892. Zemský zákon z roku 1882 nařizoval pojišťovnám povinnost k přispívání k dalšímu rozvoji hasičských organizací. V roce 1900 byla založena samostatná Hasičská vzájemná pojišťovna v Brně. V roce 1894 pro velký nárůst sborů dobrovolných hasičů byl zaveden župní systém řízení. Sídlo župy bylo v místech soudních okresů. V roce 1920 mělo nynější Uherskohradišťsko 5 žup v nichž působilo 65 sborů. Podnětem pro založení hasičského sboru ve Veletinách byl požadavek obce Hradčovice v roce 1928 na příspěvek k zakoupení nové motorové stříkačky za přispění obcí Hradčovice, Lhotka, Drslavice a Veletiny. Naše obec tento požadavek odmítla a dochází k založení vlastního dobrovolného sboru ve Veletinách. Občané Veletin v té době měli silný sklon k samostatnosti obce. Proto byla na přelomu století vybudována místní kaple a k financování zemědělců založen spořitelně-záloženský spolek, i tak malá obec si postavila vlastní mlékárnu s výrobou všech mléčných výrobků. Umožňoval to dobrý stav hospodaření obce a schopné vedení obecního zastupitelstva.

Dosud Veletiny přispívaly hasičskému sboru v Hradčovicích příspěvek za poskytování požárních služeb. Datum: 7. 3. 1901 -žádost hasičů Hradčovic o podporu Kčs 20,-. Vyhověno. 2. 2. 1904 - žádost hasičů Hradčovic o podporu Kčs 10,-; málo hořelo. K vlastnímu založení Dobrovolného hasičského sboru ve Veletinách došlo 20. ledna 1929. Za účasti 28 členů činných a 37 přispívajících zahájil předseda přípravného výboru Josef Slunečko ustavující valnou hromadu jmenovav zapisovatelem Karla Ševčíka č. 53, sčitatelem hlasů Josefa Chvílu č. 120 a Josefa Kolka č. 51 s následujícím programem:

Upomínkový odznak ke svěcení stříkačky 1. volba starosty
2. volba náčelníka a podnáčelnika
3. volba šestičlenného výboru a tří náhradníků
4. usneseni o vstupu do svazku župniho
5. určení výše příspěvku pro členy přispívající

Pak přikročeno k volbě starosty lístky, při které byl zvolen Josef Slunečko 43 hlasy. Volba náčelníka a podnáčelnika provedena opětně lístky, při které zvolen náčelníkem většinou hlasů Josef Hruboš č. 85 a podnáčelnikem Josef Šrámek č. 74, což tito přijímají. Pak provedena volba šestičlenného výboru a tři náhradníků, při které zvoleni : Karel Ševčík č. 53, Chvila Josef č. 120, Kolek Josef č. 51, Krištof František č. 61, Křapá František č. 97 a Ševčík Karel č. 48, což tito také přijímají. Za náhradníky zvoleni Kadlčík Rudolf, Hruboš František č. 5 a SopůšekJan č. 18. Členský příspěvek pro členy přispívající určen 6,- Kč ročně. Pak po rozvinuvši se krátké debatě prohlásil předseda valnou hromadu za skončenou.

Poté, o hodinu později, konána schůze výborová, jejíž jednání bylo volba jednatele a pokladníka. Chvila Josef č. 120 jednatelem a Křapá František č. 97 pokladníkem. Poté se výbor usnesl, by v neděli 27. ledna 1929 byl pořádán ples. Valná hromada se protáhla až do ranních hodin dne následujícího 21. ledna 1929.

Slavnostní vysvěcení motorové stříkačky 7. září 1929

Převzato z http://veletiny.cz